Горовладелческа производителна кооперация „Мурджов пожар” с. Славейно е една от старите кооперации в Смолянския регион и първа в с. Славейно. Учредена е на 20 декември 1924 г. като кооперация на собствениците на ревира „Мурджов пожар”, регистрирана в Пашмаклийския окръжен съд с определение № 568 от 18 май 1926 г. В следващите две години в Славейно са учредени още две горовладелчески кооперации - „Балийско” и „Черни връх” Със закон за задружното стопанисване на частните гори (ДВ бр.25/1942г.) се въвежда задължителното групиране на всички горовладелчески кооперации в едно населено място в една кооперация. Като най-стара и с най-добре водена документация „Мурджов пожар” налага своето име при обединението. С решение на собствениците, взето на общо събрание, състояло се на 22 август 1998 г., ГПК „Мурджов пожар" възстановява своята дейност. Членовете в момента са над 900 и техния брой продължава да расте. Общата площ на горите стопанисвани от кооперацията е над 25000 дка., от които гори на член-кооператори в идеални граници - 14200 дка., останалите са в реални граници.
В момента кооперацията се занимава с дърводобив и дървопреработка. Годишното ни производство е между 10 и 20 хиляди l  куб.м. дърводобив и между 5 и 10 хиляди куб.м дървопреработка в зависимост от пазара.
Имаме вече изградено Предприятие за първична преработка на дървесина.