УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ДАВНОСТНИЯ СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ КООПЕРАЦИЯТА СУМИ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗУВАНЕ Е ТРИГОДИШЕН, А ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ Е ПЕТ ГОДИШЕН.